Meridian at Mount Vernon Triangle | Washington, DC